Telefon: +420 736 206 248 | Email: plzen@cmmj.cz | Adresa: Ruská 16, 326 00 Plzeň | ČÚ: 722175339/0800 | IČ: 67777571 | Datová schránka: f5upcp6

Veterinární informace

Určeno pro všechny uživatele honiteb prostřednictvím OMSů v PK. (25.2.2020)

Vážení myslivci a lovci.

Tento týden rozeslala laboratoř na všechny KVS avizované sady k odběru vzorků z uhynulých divokých prasat.

KVS pro Plzeňský kraj obdržela 160 ks vzorkovnic a zajistí jejich další distribuci.

Přidělený počet vzorkovnic z celkového počtu 1000 ks pro ČR odráží přibližně počet vzorků odebraných z uhynulých divočáků v loňském roce.

Honiteb máme asi 530 a tak je logické, že nemohou obdržet vzorkovnice všichni.

Po 10 ks jich bude k vyzvednutí na všech 6 inspektorátech KVSP a dále po 4 ks bude k dispozici na každé z 15 ORP u pracovníka státní správy myslivosti a také na 6 lesních správách LČR a KŘ v Plzni.

Pokyny k odběru vzorků jsou na 2. straně Objednávky a v přiloženém Letáku.

Naleznete-li tedy uhynulého divočáka o hmotnosti nad 15 kg, je možné jej buď:

  • kadáver prasete odeslat do kafilérie (objednávka svozu na 376 393 283 / 725 618 661), vzorek odebere úřední veterinář v kafilérii, ohlásíte nález a  zajištěný odvoz do kafilérky KVSP a předložíte růžový lístek o převzetí prasete řidičem kafilérie, po spárování výsledku vyšetření Vám bude na základě žádosti na účet vyplaceno za součinnost nálezné 2000,- Kč.
  • naleznete divočáka, zastavíte se na inspektorátu KVSP nebo ORP nebo LS LČR (kam to máte nejblíž, předem zavolejte) pro vzorkovnici, odeberete na místě v lese z kadáveru dostupný vzorek + pírko, zabalený vzorek a markant  předáte k vyšetření s řádně vyplněnou objednávkou na inspektorátu KVSP (jako trichiny) a po spárování výsledku vyš. Vám bude za součinnost vyplaceno nálezné 2000,-Kč. Uhynulé prase zůstane v honitbě k přirozenému rozkladu, ušetříte tak za kafilérku.  

Pro odběr krve nebo sleziny popř. ledviny + pírka je možné použít i jinou vhodnou vlastní vzorkovnici (na krev stříkačku, zkumavku nebo hemosku, na vzorek orgánu nebo dlouhé kosti + pírko čistou uzavíratelnou krabičku, skleničku nebo sáček.) Objednávku máte v příloze. Nálezné Vám bude vyplaceno stejným způsobem.

V případě zjištění hromadného úhynu divokých prasat 5 a více ks v jedné honitbě (mimo sražených prasat např. vlakem, kamionem apod.)

nález jako mimořádnou událost bezodkladně ohlaste na krizový telefon KVSP 720 995 205 a na tísňovou linku 158 a řiďte se obdrženými pokyny.

Nálezné Vám za oznámení a součinnost přísluší i těchto mimořádných případech.  

Základním předpokladem pro úspěšný postup v případě výskytu AMP je VČASNÁ DETEKCE POZITIVNÍCH PŘÍPADŮ.

Proto jsou na celém území České republiky nalezená uhynulá prasata divoká laboratorně vyšetřována na AMP – monitoring AMP.

Výsledky monitoringu slouží mimo jiné jako podklad pro zachování statusu České republiky jako země prosté AMP.

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

S pozdravem,
MVDr. Richard Bílý


V přiložených souborech naleznete aktuální VMO vydaná SVS ČR pro rok 2019


Vláda schválila zástřelné za prase divoké

Českomoravská myslivecká jednota považuje toto nařízení za správný krok. Bude motivací v boji s africkým morem prasat.

Výňatek z předkládaného materiálu, který byl dnes schválen vládou:

§ 41b

Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého

(1) Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého je ulovení prasete divokého v souladu se zákonem o myslivosti

(2) Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého lze poskytnout na každý kus, kterým byl v příslušné honitbě v hospodářském roce34) překročen roční průměr odlovu prasat divokých ve stejné honitbě za 3 hospodářské roky bezprostředně předcházející hospodářskému roku, za který je finanční příspěvek požadován. Pokud u nově uznaných honiteb chybí údaj o odlovu prasat divokých za některý z  3 předchozích hospodářských roků, použije se jako roční průměr odlovu prasat divokých za 3 předchozí hospodářské roky hodnota 3 kusy na každých 100 ha výměry honitby, zaokrouhlená po výpočtu na celé číslo dolů

(3) Pro výpočet se za hospodářský rok, za který je finanční příspěvek požadován, uvádějí pouze kusy evidované Státní veterinární správou jako vyšetřené na přítomnost svalovce a předložené k tomuto vyšetření s ocasem.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018


Soubory ke stažení: