Telefon: +420 736 206 248 | Email: plzen@cmmj.cz | Adresa: Ruská 16, 326 00 Plzeň | ČÚ: 722175339/0800 | IČ: 67777571 | Datová schránka: f5upcp6

Pojišťovna Halali

Pojišťovna Halali a.s.

Veškeré informace k pojišťovně naleznete na stránkách https://www.halali.cz/


Vysvětlení  80% členů v ČMMJ

Pojištěnými jsou osoby starší 15 let, které nejsou členy ČMMJ:

Při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a jeho prováděcími předpisy o myslivosti, pokud byly na akci jmenovitě pozvány nebo k práci smluvně sjednány, to vše za podmínky, že držitel či nájemce honitby je členem ČMMJ nebo v kolektivu držitele či nájemci honitby je minimálně 80% členů ČMMJ.

Při účasti na akci, kterou pořádá, případně spolupořádá ČMMJ, nebo kterou lze podřadit pod poslání ČMMJ, uvedené v jejích stanovách (zejména zkoušky z myslivosti, zkoušky pro myslivecké hospodáře, zkoušky loveckých psů z výkonu, chovatelské přehlídky trofejí, střelecké neprofesionální akce pořádané v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu v platném znění, tj. dle provozního řádu na povolených střelnicích ,  pokud byly na akci pozvány nebo jejichž účast vyplývá ze zvláštních předpisů, popřípadě jiné osoby , jde-li o akce pořádanou s přístupem veřejnosti.

Limity pojištění úrazu při provádění myslivosti:

Za dobu nezbytného léčení30 tis.Kč
Trvalé následky úrazu70 tis.Kč
Smrt následkem úrazu50 tis.Kč

80% členů v ČMMJ, znamená, že má Myslivecký spolek 80% členů ČMMJ.

80% členů v ČMMJ  nekryje pojištění odpovědnosti pořadatele společného lovu. Zde nabízíme nový produkt Pojištění společného lovu, kde předmětem je ochrana pořadatele společného lovu proti újmám vzniklým při pořádání společného lovu.

Pro případ pojištění odpovědnosti (např. při nezjištěném viníku střelného zranění)

Pojištění je ve dvou variantách:

  • Varianta KLASIK, pojistné 1 000 Kč/den a varianta OPTIMUM, pojistné 2 500 Kč/den.
  • Další možností je Pojištění uživatele honitby
    • Předmětem tohoto pojištění je Pojištění odpovědnosti za újmy způsobené při provádění myslivosti, které nepokrývá individuální pojištění odpovědnosti při provádění myslivosti dle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ale odpovídá za ně uživatel honitby – držitel nebo nájemce honitby (fyzická či právnická osoba) - např. újmy vzniklé střelbou z brokovnice, kdy šetřením policie není zjištěn střelec, a za újmu následně odpovídá uživatel honitby, či při společném lovu (naháňce) dojde k újmě na zdraví pozvaného honce (např. napadením černou zvěří) a honec uplatňuje nárok újmy na zdraví na uživateli honitby apod.

Pojišťovna kryje újmu, která vznikla třetím osobám újmou na zdraví či usmrcením s limitem pojistného plnění 20 000 000 Kč, za poranění nebo usmrcení zvířete (s výjimkou zvěře), škodu na hmotné věci, nebo za finanční škodu jiné osoby s limitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost.

Pojistné je 9 500,-Kč/rok

Příklad:

Na honu na kachny byl zraněný lovec a měl vystřelené oko brokem bez určení viníka. Pokud pořadatel společného lovu není pojištěn na odpovědnost, bude lovec odškodněn pouze z úrazového pojištění, viz. limity pojištění úrazu při provádění myslivosti.

Částky za odškodnění však mohou jít do milionů a toto kryje pouze  Pojištění společného lovu a Pojištění uživatele honitby. Z 80% členů ČMMJ toto kryto není.

Osoby mladší 15 let (děti) lze pojistit  na úraz za 20,-Kč / rok pouze v kroužcích organizovaných ČMMJ apod.