Telefon: +420 736 206 248 | Email: plzen@cmmj.cz | Adresa: Ruská 16, 326 00 Plzeň | ČÚ: 722175339/0800 | IČ: 67777571 | Datová schránka: f5upcp6

K zákazu používání olověných broků v mokřadech a v jejich bezprostřední blízkosti

S ohledem na probíhající lovnou sezónu husy divoké (16. srpna) a kachen (1. září)  a množství různých dezinformací upozorňujeme na změnu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (nařízení REACH), kdy vstoupil od 15. února 2023 v platnost zákaz používání olověných broků v mokřadech a v jejich bezprostřední blízkosti. 

Po 15. únoru 2023 tedy platí bez výjimky, že je v mokřadech nebo do 100 metrů od mokřadů zakázáno: 

a) vystřelování broků, u nichž je koncentrace olova (vyjádřeného jako kov) rovna nebo vyšší než 1 % hmotnostních; 

b) nošení jakýchkoli takových broků, pokud se tak stane během střelby v mokřadu nebo jako součást cesty za účelem střelby v mokřadu.

Mokřadem se dle tzv. Ramsarské úmluvy rozumí „území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí“. K vyvrácení pochybností, či omezení spekulací a zbytečných polemik, co je a co není mokřadem, slouží níže uvedený odkaz na internetovou stránku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, kde jsou na mapě České republiky vyznačena místa s omezením použití olověných broků.

Za nedodržení tohoto zákazu může Česká inspekce životního prostředí uložit fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám pokutu (tedy i mysliveckým spolkům!) až do výše pěti milionů korun. Fyzické osoby nepodnikající porušující zákaz spadají do kompetence orgánů státní správy myslivosti, respektive myslivecké stráže.

Nařízení je právně závazné a přímo aplikovatelné. Platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii, tedy i v České republice a v Plzeňském kraji nevyjímaje.

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71c34f2037814c16889a52c3396dbc63

JUDr. Filip Svoboda